1. Tất cả các học viên đều được ghi danh vào chương trình bảo hiểm sinh viên Quốc tế khi học tại KEYSTONE.
  2. Nếu học viên không muốn mua bảo hiểm sinh viên quốc tế, KEYSTONE sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại về sức khoẻ, thương tật hoặc mất mát tài sản.