Nếu bạn cần bảo lưu học tập một thời gian do hoàn cảnh cá nhân, bạn có thể bảo lưu trong vòng 6 tháng kể từ ngày nộp đơn. Sau sáu tháng, bạn không quay lại học, phiếu gia hạn sẽ tự động bị huỷ bỏ và sẽ không hoàn lại tiền.