Học sinh có tỷ lệ đi học trên lớp ít hơn 90%/tổng khóa học sẽ không nhận được chứng chỉ.