1. Nếu bạn muốn gia hạn hoặc thay đổi khóa học, vui lòng liên hệ với quản lý của học viện. Sau khi xác nhận khả năng gia hạn, bạn phải nộp đơn xin gia hạn ít nhất 4 tuần trước khi kết thúc khóa đào tạo. Phí gia hạn phải được trả đầy đủ hai tuần trước ngày bắt đầu gia hạn.
  2. Nếu bạn thay đổi khóa học (Intensive → General), bạn phải đưa ra quyết định khoảng một tuần trước ngày bắt đầu khóa học muốn thay đổi và phải thông báo với người quản lý học viện. Khoản hoàn trả sẽ không được hoàn trả cho bất kỳ sự khác biệt nào trong quy định hoàn trả khóa học.