1. Tất cả các đơn phải được nộp cùng với một bản sao hộ chiếu của bạn với lệ phí ghi danh (100 USD – không hoàn lại).
  2. Thư chấp nhận có thể được phát hành sau khi thanh toán lệ phí nhập học.
  3. Vui lòng cung cấp cho chúng tôi những loại thực phẩm mà bạn dị ứng.
  4. Tất cả học phí phải được thanh toán đầy đủ trước hai tuần khi bắt đầu khóa học. Nếu không tuân thủ đúng quy định, có thể dẫn đến việc hủy đăng ký và bạn tự chịu trách nhiệm về việc này.
  5. Sau khi đăng ký, vui long gửi thông tin chuyến bay của bạn cho chúng tôi.
  6. Học sinh phải rời ký túc xá vào ngày được chỉ định và bắt đầu khóa học vào ngày ghi trên mẫu đơn.
  7. Khi thay đổi loại phòng học và ký túc xá, trước tiên bạn phải hỏi ý kiến người quản lý.