Phi-lip-pin có một thỏa thuận không phải là thị thực với Hàn Quốc.
Nếu người Hàn Quốc vào Philippines, bạn sẽ nhận được thị thực du lịch 21 ngày,
Sau đó, bạn phải gia hạn thị thực, gia hạn thị thực của mình một lần mỗi 59 ngày, và sau đó mỗi 30 ngày sau đó.